Witamy w
  
Zarząd Główny

Łazienki Królewskie
Ermitaż - Warszawa
tel.  (22) 6296226
fax  (22) 6224674

 

Mapa Światowego Dziedzictwa

    
    Map24 po polsku

 

      

EDDz

 
 

STATUT TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI
przed 22.04.2011 r.Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami; w dalszej części statutu zwane jest Towarzystwem.

§ 2

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Towarzystwo może prowadzić działalność także za granicą zgodnie z przepisami prawa danego państwa.
2. Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie przepisów obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
Towarzystwo jest kontynuatorem tradycji i dorobku Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości założonego 27 czerwca 1906 r. w Warszawie.

§ 4

Towarzystwo może powoływać oddziały i koła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o takich samych lub podobnych celach.

§ 6

Towarzystwo ma prawo używać pieczęci i odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA


§ 8

Celem Towarzystwa jest podejmowanie działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz pobudzanie inicjatywy społecznej na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami.

§ 9

Towarzystwo realizuje swój cel w szczególności przez:
  1) uświadamianie społeczeństwu znaczenia dziedzictwa kultury jako ważnego wyznacznika tożsamości narodowej,
  2) propagowanie potrzeby opieki nad zabytkami i krajobrazem kulturowym oraz krzewienie wiedzy o zabytkach,
  3) otaczanie bezpośrednią opieką obiektów i zespołów zabytkowych przez członków Towarzystwa oraz podejmowanie prac konserwatorskich pod nadzorem państwowej i samorządowej administracji konserwatorskiej,
  4) informowanie społeczeństwa o stanie zachowania obiektów i przedmiotów zabytkowych, o podjętych staraniach i wysiłkach zmierzających do ich zabezpieczenia, oraz interweniowanie w wypadku zagrożenia obiektów zabytkowych,
  5) współpracę z organami państwowymi i samorządowymi, zwłaszcza ze Służbą Ochrony Zabytków i Ochrony Środowiska,
  6) współpracę z fundacjami i stowarzyszeniami, zwłaszcza regionalnymi, organizacjami młodzieżowymi, turystycznymi, zawodowymi i politycznymi,
  7) inicjowanie i prowadzenie prac i badań naukowych oraz współpracę z instytucjami naukowymi, uczelniami, muzeami, bibliotekami i archiwami,
  8) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie własnego czasopisma i wydawnictw edukujących w zakresie historii i ochrony dóbr kultury i sztuki,
  9) tworzenie i pomnażanie funduszy przeznaczonych na rewaloryzację zabytków i działalność statutową,
  10) nagradzanie, wyróżnianie oraz występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń i nagród za opiekę nad zabytkami,
  11) współpracę z odpowiednimi instytucjami i stowarzyszeniami zagranicznymi i międzynarodowymi,
  12) współpracę ze środowiskiem nauczycielskim i młodzieżą, udzielanie pomocy szkołom i organizacjom młodzieżowym w upowszechnianiu wiedzy o zabytkach,
  13) prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie omówionym powyżej w punktach 2,3,4,5,6,9,10,11,12,
  14) prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w nastepującym zakresie:
   a/ inicjowanie i prowadzenie prac i badań naukowych oraz współpracy z instytucjami naukowymi, uczelniami, muzeami, bibliotekami i archiwami,
   b/ organizacja i prowadzenie szkoleń i kursów na temat ochrony dóbr kultury i sztuki,
   c/ działalność wydawnicza, w tym wydawanie własnego czasopisma i wydawnictw edukujących w zakresie historii i ochrony dóbr kultury i sztuki.


uwaga: to jest Statut TOnZ obowiazujący przed 22.04.2011 r.


Rozdział III
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 10

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
  - zwyczajnych
  - wspierających
  - honorowych
2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa - z zastrzeżeniem ust.3 - może być pełnoletni obywatel RP, a także cudzoziemiec popierający cele statutowe Towarzystwa, który na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęty przez Zarząd Oddziału, a w wypadku tworzenia nowego Oddziału - przez Prezydium Zarządu Głównego. Tekst deklaracji ustala Zarząd Główny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być także osoba małoletnia, spełniająca warunki przewidziane prawem.
4. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje stałe poparcie finansowe dla Towarzystwa i na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta przez Prezydium Zarządu Głównego lub Zarząd Oddziału.
5. Godność członka honorowego Towarzystwa nadaje Walne Zebranie Delegatów osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie opieki nad zabytkami lub dla rozwoju Towarzystwa.
6. Przy Towarzystwie mogą być afiliowane stowarzyszenia o podobnych celach, na podstawie dwustronnej umowy.

§ 11

1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo do:
  1) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
  2) brania udziału w zebraniach, odczytach i konferencjach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
  3) korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd Główny,
  4) noszenia odznaki członkowskiej,
  5) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.
2. Członkowie małoletni poniżej 16 lat nie mają prawa określonego w ust. 1 pkt 1 i nie biorą udziału w głosowaniach na Walnych Zebraniach Towarzystwa.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają obowiązek:
  l) przyczyniania się do realizacji celów Towarzystwa,
  2) brania udziału w zebraniach i pracach Towarzystwa,
  3) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,
  4) opłacania składek członkowskich.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Oddziału ma prawo zwolnić członka z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo:
  l) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Towarzystwa z głosem doradczym (osoba prawna za pośrednictwem swojego przedstawiciela),
  2) korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd Główny.

§ 14

Członkowie wspierający mają obowiązek:
  l) popierania działalności Towarzystwa,
  2) regularnego opłacania zadeklarowanej składki.

§ 15

Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, są natomiast zwolnieni od obowiązku opłacania składek.

§16

l. Członkostwo zwyczajne ustaje w razie:
  1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi Oddziału,
  2) skreślenia przez Zarząd Oddziału z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich lub nie brania udziału w pracach Towarzystwa ponad jeden rok,
  3) wykluczenia przez Zarząd Oddziału za działalność na szkodę Towarzystwa, bądź nie przestrzeganie postanowień statutu lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
  4) śmierci członka.
2. Członkostwo wspierające ustaje w razie skreślenia przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału z powodu nieopłacenia zadeklarowanej składki członkowskiej za okres ponad l roku lub utraty osobowości prawnej. W stosunku do członków wspierających będących osobami fizycznymi stosuje się odpowiednie postanowienia ust. l.
3. Jeżeli członek zwyczajny Towarzystwa niedopełnieniem obowiązków wynikających ze statutu lub będąc członkiem jego władz, swoim postępowaniem i zaniedbaniem narazi Towarzystwo na szkody materialne lub naruszenie dobrego imienia, może być przez Zarząd Główny wykluczony z Towarzystwa lub ukarany zakazem pełnienia funkcji przez okres najbliższych 5-10 lat; przed podjęciem decyzji Zarząd Główny zasięga opinii właściwego Zarządu Oddziału.

§ 17

1. Członkowi skreślonemu bądź wykluczonemu za działalność na szkodę Towarzystwa lub nieprzestrzeganie jego statutu przysługuje w terminie 30 dni od daty powiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu, prawo wniesienia odwołania do Zarządu Głównego. Od decyzji Zarządu Głównego przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów, którego uchwala w tym przedmiocie jest ostateczna.
2. Członek skreślony z powodu niepłacenia składek może być przywrócony w prawach członkowskich po uiszczeniu zaległych składek.


uwaga: to jest Statut TOnZ obowiazujący przed 22.04.2011 r.Rozdział IV
WŁADZE TOWARZYSTWA


§ 18

1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
  l) Walne Zebranie Delegatów
  2) Zarząd Główny
  3) Główna Komisja Rewizyjna
2. Władzami Oddziałów Towarzystwa są:
  l) Walne Zebranie Oddziału
  2) Zarząd Oddziału
  3) Oddziałowa Komisja Rewizyjna
3. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.
4. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 3 lata. Wybór władz naczelnych odbywa się w głosowaniu tajnym, a władz oddziałów Towarzystwa - w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Oddziału.
5. Członkowie Towarzystwa mogą być wybierani tylko do jednego organu władzy Towarzystwa tego samego szczebla. Nie dotyczy to wyboru delegata na Walne Zebranie Delegatów.
6. Władze Towarzystwa mają prawo kooptować w czasie kadencji nowych członków na miejsca wakujące. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
7. Każda władza Towarzystwa opracowuje własny regulamin działania. Regulaminy Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej wymagają zatwierdzenia przez Walne Zebranie Delegatów, pozostałe regulaminy - przez Zarząd Główny Towarzystwa.
8. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa, poza wyjątkami przewidzianymi w statucie, zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
9. Przez bezwzględną większość głosów należy rozumieć liczbę głosów przewyższającą połowę ważnie oddanych głosów.

§ 19

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Delegatów, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20

1. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny co trzy lata, rozsyłając listem poleconym zawiadomienia, zawierające termin, miejsce i proponowany porządek obrad, najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
2. Regulamin wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów uchwala Zarząd Główny.

§ 21

l. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny:
  l) z własnej inicjatywy,
  2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3) na wniosek co najmniej połowy Zarządów Oddziałów.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów winno być zwołane najpóźniej w terminie 8 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku; obraduje ono wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. Delegatami na nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów są delegaci wybrani na ostatnie Walne Zebranie Delegatów.

§ 22

W Walnym Zebraniu Delegatów uczestniczą:
  1) delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Oddziałów według klucza każdorazowo ustalanego przez Zarząd Główny oraz członkowie honorowi - z głosem stanowiącym,
  2) członkowie wspierający lub ich przedstawiciele oraz zaproszeni goście i członkowie ustępujących władz, o ile nie zostali wybrani delegatami - z głosem doradczym.

§ 23

O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów - w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę delegatów - w drugim terminie.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
  l) uchwalanie kierunków działalności Towarzystwa,
  2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
  3) wybór prezesa i członków Zarządu Głównego oraz członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
  4) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
  5) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek zgłoszony przez delegatów,
  6) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu i rozwiązania się Towarzystwa,
  7) rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa od decyzji Zarządu Głównego w sprawie członkostwa.

§ 25

1. W okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów działalnością Towarzystwa kieruje Zarząd Główny zgodnie z zakresem działania określonym statutem, regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Delegatów i za swą działalność odpowiada przed Walnym Zebraniem Delegatów.
2. Zarząd Główny składa się z prezesa i 10-20 członków wybranych przez Walne Zebranie Delegatów.
3. Liczbę członków Zarządu Głównego ustala Walne Zebranie Delegatów.
4. Zarząd Główny na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie do czterech wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i 2-4 członków Prezydium, którzy wraz z prezesem tworzą Prezydium Zarządu Głównego.

§ 26

l. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im prezes Zarządu Głównego lub wiceprezes.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego mogą być zwoływane także na żądanie co najmniej połowy jego członków.
3. W razie ustąpienia prezesa Towarzystwa lub niemożności sprawowania przez niego funkcji, Zarząd Główny wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym, członka pełniącego obowiązki prezesa, do czasu zwołania (w terminie 2 miesięcy) nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów i wyboru nowego prezesa.
4. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą uczestniczyć z głosem doradczym także prezesi zarządów oddziałów, przewodniczący kół i komisji oraz inne osoby zaproszone przez Prezydium.
5. Do ważności uchwał Zarządu Głównego i Prezydium wymagana jest obecność co najmniej połowy ich członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.


uwaga: to jest Statut TOnZ obowiazujący przed 22.04.2011 r.


§ 27

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
  l) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  2) uchwalanie rocznych planów pracy oraz preliminarzy dochodów i wydatków,
  3) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
  4) powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie oddziałów oraz nadzorowanie ich działalności,
  5) zawieszanie Zarządów Oddziałów lub ich poszczególnych członków w przypadku stwierdzenia działalności sprzecznej ze statutem Towarzystwa,lub nie realizowanie działalności statutowej,
  6) przyjmowanie członków wspierających,
  7) rozpatrywanie odwołań w sprawach skreślenia i wykluczenia członków,
  8) powoływanie i rozwiązywanie stałych i doraźnych komisji i komitetów Zarządu Głównego oraz uchwalanie ich regulaminów i nadzorowanie ich działalności,
  9) zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów i uchwalanie regulaminu wyboru delegatów,
  10) uchwalanie regulaminu działalności Prezydium Zarządu Głównego oraz określenie zakresu działania prezesa i członków Prezydium Zarządu Głównego,
  11) nadawanie wyróżnień honorowych oraz występowanie z wnioskami o nadanie odznak, nagród i odznaczeń państwowych,
  12) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
  13) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i pomnażania funduszy przeznaczonych na działalność statutową Towarzystwa,
  14) informowanie oddziałów i samodzielnych kół terenowych o decyzjach w zakresie ochrony zabytków, podjętych przez naczelne władze państwowe i instytucje zajmujące się narodowymi dobrami kultury,
  15) uchwalanie regulaminów, o których mowa w § 18 ust. 7,
  16) rozpatrywanie wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 28

1. W okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością Towarzystwa kieruje Prezydium Zarządu Głównego - zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej jednak niż 4 razy w roku.
3. Uchwały Prezydium wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Główny na najbliższym posiedzeniu.
4. Zarząd Główny może upoważnić Prezydium do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego kompetencji, z wyjątkiem spraw określonych w § 27 pkt 7, 9, 15 i 16.

§ 29

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5-7 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Liczbę członków Głównej Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Delegatów.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej muszą odpowiadać wymaganiom określonym w art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 30

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  l) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem dzialniności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, z wyłączeniem kontroli działalności finansowej oddziałów posiadających osobowość prawną,
  2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
  3) występowanie na Walnym Zebraniu Delegatów z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
  4) koordynowanie działalności Oddziałowych Komisji Rewizyjnych oraz prowadzenie doraźnych kontroli oddziałów,
  5) zatwierdzenie regulaminu Oddziałowych Komisji Rewizyjnych,
  6) uczestniczenie w posiedzeniach Prezydium i Zarządu Głównego Towarzystwa.

§ 31

Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Delegatów.


uwaga: to jest Statut TOnZ obowiazujący przed 22.04.2011 r.Rozdział V
ODDZIAŁY TOWARZYSTWA


§ 32

1. Do założenia oddziału Towarzystwa potrzeba 15 członków, którzy wyrażą wolę działania na rzecz Towarzystwa.
2. Uchwałę o założeniu oddziału podejmuje Zarząd Główny, który jednocześnie określa teren działania oddziału.
3. Oddziały realizują na swoim terenie cele Towarzystwa na podstawie postanowień statutu oraz uchwał i wytycznych naczelnych władz Towarzystwa.
4. Oddziały mogą uzyskać osobowość prawną. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd Główny na wniosek zainteresowanego oddziału.
5. Oddziały posiadające osobowość prawną mogą korzystać z uprawnień wynikających z postanowień ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 33

Ogniwem Towarzystwa realizującym na swoim terenie cele statutowe Towarzystwa może być Koło liczące co najmniej 5 członków, powoływane przez Zarząd Oddziału, lub - o ile w danym województwie nie ma oddziału - przez Zarząd Główny.

§ 34

1. Do podstawowych zadań Oddziałów i Kół należy realizacja zadań wymienionych w § 8 i 9 niniejszego statutu, a w szczególności:
  1) pobudzanie inicjatywy społecznej w kierunku organizowania akcji ochrony zabytków i krzewienia wiedzy o zabytkach na swoim terenie,
  2) współdziałanie z organami ochrony zabytków na rzecz ochrony dóbr kultury, oraz zgłaszanie wniosków w sprawie wpisywania obiektów godnych ochrony do rejestru zabytków,
  3)współpraca z miejscowymi władzami i samorządem terytorialnym w zakresie właściwego zagospodarowania i użytkowania obiektów zabytkowych oraz interweniowanie w wypadku ich zagrożenia, w tym udział w postepowaniach administracyjnych na prawach strony,
  4)wykonywanie funkcji społecznego opiekuna zabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami
  5) zapobieganie wszelkimi sposobami niszczeniu zabytków na terenie swego działania oraz podejmowanie - w miarę możliwości - prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych pod nadzorem administaracji państwowej i samorządowej służby konserwatorskiej,
  6) organizowanie odczytów, wystaw, wydawanie publikacji popularyzujących działalność Towarzystwa i ochronę dóbr kultury,
  7) współpraca z instytucjami naukowymi, muzeami, bibliotekami i archiwami oraz środkami masowej informacji,
  8) współpraca ze stowarzyszeniami regionalnymi, organizacjami młodzieżowymi, turystycznymi, zawodowymi i politycznymi na rzecz ochrony zabytków,
  9) współpraca z odpowiednimi instytucjami i stowarzyszeniami zagranicznymi w porozumieniu z Zarządem Głównym Towarzystwa.
2. Oddziały i Koła mają obowiązek organizowania corocznych Walnych Zebrań Członków.
3. Do kompetencji oddziału należy ustalanie wysokości składek członkowskich.
4. Szczegółowy zakres działania oraz strukturę organizacyjną Oddziałów i Kół określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

Rozdział VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA


§ 35

Na majątek Towarzystwa składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.
Na fundusze Towarzystwa składają się:
  1) składki członkowskie,
  2) darowizny, zapisy, spadki i dotacje oraz nawiązki orzekane przez sądy,
  3)wpływy z działalności statutowej i majątku nieruchomego oraz imprez organizowanych przez Towarzystwo na podstawie obowiązujących przepisów,
  4)wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 36

1. Dochody osiągane przez Towarzystwo z działalności odpłatnej pożytku publicznego służą wyłącznie realizacji jego celów statutowych i zadań publicznych.
2. W Towarzystwie zabrania się:
  1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linni bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej "osobami bliskimi",
  2) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, przede wszystkim jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  4)zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 37

1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy prezesa i skarbnika lub w ich zastępstwie dwóch członków Zarządu Głównego upoważnionych do tego specjalną uchwałą Zarządu Głównego.
2. Zarząd Główny Towarzystwa może upoważnić zarządy oddziałów lub stałe komisje do samodzielnego podejmowania zobowiązań finansowych związanych z ich działalnością, w ustalonym przez siebie zakresie.
3. W oddziałach posiadających osobowość prawną, dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych oddziału wymagane są podpisy prezesa i skarbnika lub w ich zastępstwie dwóch członków Zarządu Oddziału upoważnionych do tego uchwałą Prezydium Zarządu Głównego.

§ 38

Wszelkie dokumenty w sprawach merytorycznych i organizacyjnych są podpisywane przez prezesa i sekretarza lub w ich zastępstwie przez dwóch członków Zarządu Głównego.


uwaga: to jest Statut TOnZ obowiazujący przed 22.04.2011 r.Rozdział VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA


§ 39

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§ 40

1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Delegatów większością 4/5 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa jednocześnie przeznaczenie majątku Towarzystwa.
3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Delegatów wybiera Komisję Likwidacyjną i ustala jej kompetencje.

 

Jednolity tekst statutu TOnZ. Stan prawny aktualny na dzień 20.10.2004 r. zgodnie z postanowieniem Sądu m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy (KRS nr 0000131582)

Postanowienie


SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
postanawia wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego podmiot
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI ZARZĄD GŁÓWNY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
jako organizację pożytku publicznego, na podstawie uchwały z dnia 20.10.2004 r., nr KRS: 0000131582
.UCHWAŁY
IX WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW TOnZ
z 19 czerwca 2004 r.


19.IX.2004 r. Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa Opieki nad Zabytkami dokonał wyboru nowego Zarządu Głównego oraz uchwalił zmiany w Statucie i postanowił zwrócić się do Krajowego Sądu Rejestracyjnego o zarejestrowanie TOnZ jako organizacji pożytku publicznego. Program Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz kierunki działania na lata 2004-2007 sformuowane zostały w przytoczonych poniżej uchwałach Zjazdu.


U C H W A Ł A Nr 1

Ochrona dziedzictwa kultury na obszarze naszego państwa jest obowiązkiem zarówno władz jak i społeczeństwa. Nasze państwo zobowiązało się do właściwej ochrony własnego dziedzictwa, ratyfikując w 1975 roku Międzynarodową Konwencję Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego.

Tymczasem powszechnie wiadomo jak wiele obiektów zabytkowych wymaga skuteczniejszej ochrony i codziennej, troskliwej opieki. Całe grupy zabytków, jak przemysłowe czy drewniane, narażone są na zagładę, powodowaną lekceważeniem ich znaczenia, brakiem spójnej koncepcji ich wykorzystania i brakiem pieniędzy. Problem równie bolesny stanowi niszczenie naszego krajobrazu oraz najbliższego otoczenia nawet czołowych zespołów zabytkowych poprzez lokowanie w ich sąsiedztwie wielkich centrów handlowych, np. w Wilanowie, zabudowy mieszkalnej, a nawet szklarni np. tuż przy królewskiej rezydencji w Łazienkach. Katalog działań inwestycyjnych nieprzyjaznych zabytkom oraz celowego zaniechania bieżących napraw obiektów zabytkowych położonych zwłaszcza w miastach, można przytaczać z różnych rejonów kraju.

Walne Zebranie Delegatów TOnZ uważa za konieczne skorelowanie odpowiedzialności, kompetencji i powinności finansowych samorządów różnych szczebli oraz postawienie na wyższym poziomie prawdziwej współpracy władz państwowych i samorządowych z organizacjami pozarządowymi. To organizacje społeczne, świadome swego niewykorzystanego potencjału, wieloletniego doświadczenia i bezinteresownego zaangażowania swych członków, mogą wspomóc służby konserwatorskie naprawdę skutecznie. Mogą znacznie rozwinąć działania edukacyjne. Ale ich głos, głos dużej społeczności, bo jest nas coraz więcej, musi być prawdziwie wysłuchany, a działalność wyraźnie wspierana.