Witamy w
  
Zarząd Główny

00-043 Warszawa
ul. Czackiego 3/5 p.505
tel./fax 22 629 62 26

 

Mapa Światowego Dziedzictwa

    
    Map24 po polsku

 

      

EDDz
Przepisy prawa regulujące zagadnienia związane z ochroną zabytków

1. Ustawa o zabytkach i opiece nad zabytkami
2. Rozporządzenia
3. Ustawy pokrewne
4. Różne
5. Informacje o zmianach w przepisach prawa


USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568

Plik PDF  Aktualny tekst Ustawy ze strony Sejmu

do góry
      Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
Plik PDF Dz.U. 2004 nr 30 poz. 259

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków
Plik PDF Dz.U. 2004 nr 75 poz. 706

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Plik PDF Dz.U. 2005 nr 112 poz. 940

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury
Plik PDF Dz.U. 2005 nr 24 poz. 200

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę
Plik PDF Dz.U. 2004 nr 84 poz. 789

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami
Plik PDF Dz.U. 2004 nr 124 poz. 1302

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Plik PDF Dz.U. 2004 nr 124 poz. 1303

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki "Za opiekę nad zabytkami"
Plik PDF Dz.U. 2004 nr 124 poz. 1304

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem
Plik PDF Dz.U. 2004 nr 124 poz. 1305

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych
Plik PDF Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1579

do góry
      Ustawy pokrewne


Plik PDF Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst ujednolicony)
(D.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z póź. zmianami).

Plik PDF Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (teks ujednolicony)
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póź. zmianami).

Plik PDF Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst ujednolicony)
(Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z póź. zmianami).

Plik PDF Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104 z póź. zmianami).

do góry
      Rożne opracowania dotyczące ochrony zabytków

KARTY:

Plik PDFKarta Ateńska 1931

Plik PDF Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych, krótko Karta Wenecka 1964

Plik PDFKonwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy - Grenada, 3 października 1985 roku

Plik PDFEuropejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona), sporządzona w La Valetta dnia 16 stycznia 1992 r.

Plik PDFW 1998 r. Europejska Rada Urbanistów opublikowała Nową Kartę Ateńską: Kartę Miast Europejskich w XXI wieku.

Plik PDFKarta Krakowska opracowana na Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej w Krakowie w 2000 r. - dotyczy zasad konserwacji i restauracji dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego.

POROZUMIENIA:

POROZUMIENIE GENERALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW I KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom.

POROZUMIENIE pomiędzy Ministrem Finansów, Ministrem Kultury. Komendantem Głównym Policji i Komendantem Głównym Straży Granicznej
z dnia 3 listopada 2004 r. ww sprawie współdziałania w zwalczaniu nielegalnego wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków.

do góry
      Informacje o zmianach w przepisach prawa

Dyskusje nad zmianą ustawy o zabytkach:
Plik PDFBiuletyn z obrad Komisji Sejmowej 06 12 2006---- Rzeczpospolita 18.07.2007 r.
Konserwatorzy znów samodzielni.
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - poprawki dotyczą m.in. reorganizacji służb konserwatorskich i uproszczenia przepisów dotyczących wywozu zabytków za granicę.
O usamodzielnienie się, czyli wyłączenie służby ochrony zbytków z tzw. administracji zespolonej podległej MSWiA, duża część środowiska zabiegała od dawna.
Konserwatorzy stracili autonomię w 1996 roku, gdy zostali włączeni do urzędów wojewódzkich, co mocno podkopało autorytet tego urzędu i fatalnie odbiło się na sprawności działania.
Nowelizacja ustawy oznacza wprawdzie kolejną reorganizację, ale jest - jak podkreśla Tomasz Merta, generalny konserwator zabytków - realizacją postulatów środowiska, a także ministerialnych obietnic odbudowy prestiżu służb konserwatorskich. - W ostatnich latach opieka nad zabytkami szwankowała nie tylko z powodu cięć finansowych, ale także dlatego, że ten pion administracji był w sposób niewłaściwy zorganizowany - powiedział na wczorajszej konferencji prasowej na Zamku Królewskim w Warszawie premier Jarosław Kaczyński. Służba ochrony zabytków odzyskuje status administracji wydzielonej i zostaje podporządkowana bezpośrednio ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego.
Szef resortu kultury Kazimierz Michał Ujazdowski podkreślił, że reorganizacja służb konserwatorskich posłuży ujednoliceniu w skali kraju standardów ochrony zabytków. Zapewnił też, że wzmocnienie pozycji konserwatorów nie będzie sprzeczne z planami inwestycyjnymi. - Polityka ochrony dziedzictwa nie jest czym przeciwko nowoczesności i współczesności -powiedział minister Ujazdowski. Nowelizacja przewiduje także m.in. uproszczenie procedur wywozu zabytków z Polski.

Więcej: Rzeczpospolita

do góry